Welkom

Welkom op de website van Psychologie & Psychotherapie Salland. De praktijk is een vrijgevestigde praktijk in het buitengebied van Schalkhaar. Wij richten ons op inwoners uit Salland (gemeenten Deventer, Raalte en omliggende gebieden) maar ook inwoners uit andere plaatsen zijn welkom. De praktijk is opgericht in 2019 door Ted Wolterink en Erik vd Heijden, die beiden jarenlange ervaring hebben in de geestelijke gezondheidszorg.

In deze praktijk kunt u terecht voor behandeling/psychotherapie bij uiteenlopende klachten. Wij zijn gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en schematherapie.
Onze expertise ligt vooral op het gebied van angst- en stemmingsklachten. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met behandelen van trauma gerelateerde klachten (EMDR) en persoonlijkheidsproblematiek.
Ook voor behandeling van angst- en stemmingsklachten en ontwikkelingsproblematiek bij jeugdigen kunt u zich bij de praktijk aanmelden.

Wij zijn beiden geregistreerd als supervisor bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie en geven ook supervisie en leertherapie en verzorgen wij onderwijs.

Op de website vindt u onder andere informatie over de behandeling,  de werkwijze, verwijzing en aanmelding en kosten en vergoedingen.

Therapeuten

Ted Wolterink    

Klinisch psycholoog
Cognitief gedragstherapeut
Supervisor (VCGT)                                                        

Erik van der Heijden

Gz-psycholoog
Cognitief gedragstherapeut
Supervisor (VCGT)

Beide therapeuten zijn al geruime tijd werkzaam  in verschillende settingen binnen de geestelijke gezondheidszorg  en geregistreerd in het BIG-register van het Ministerie Welzijn en Sport. 
Zij hebben ruime ervaring opgedaan met individuele cliëntgerichte en schemagerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en groepstherapie. Ook zijn ze bekwaam op het gebied van EMDR.
De therapeuten hebben ervaring in het behandelen van angst- en stemmingsklachten, dwangklachten (obsessieve-compulsieve stoornis), trauma gerelateerde klachten, persoonlijkheidsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen.
Naast hun werkzaamheden binnen de praktijk zijn beiden therapeuten ook werkzaam bij een GGZ-instelling.

Psychische klachten

U kunt met uiteenlopende klachten bij ons terecht, waarbij u kunt denken aan:
– Angstklachten zoals paniek, sociale angst, overmatig piekeren, dwanghandelingen en spanningsklachten
– Depressieve klachten of aanhoudende somberheidsklachten, stemmingsklachten in reactie op een gebeurtenis
– PTSS en andere problemen als gevolg van een ingrijpende of traumatische ervaring
– Klachten ten gevolge van een lichamelijke aandoening

Naast therapie voor specifieke symptomen richten we ons ook op ‘taaie’ patronen in denken, voelen en doen. Vaak zijn deze ontstaan in het verleden, maar zorgen er voor dat u op dit moment vastloopt. Patronen kunnen bijvoorbeeld gaan over:
– geen grenzen aan kunnen geven
– niet voor uzelf op kunnen komen
– onzeker voelen
– een negatief zelfbeeld hebben
– relatie niet kunnen aangaan of vasthouden
– hoge eisen stellen, te veel van jezelf vragen
– steeds in conflict komen met anderen

Als psychologen zijn wij niet bevoegd om medicatie voor te schrijven, dat wordt gedaan door een psychiater en soms door de huisarts. Er zijn een aantal klachten waarvoor wij geen behandeling bieden in de praktijk:
– verslaving gerelateerde problematiek
– psychotische klachten
– forensische problematiek en agressie regulatie problemen

Wij staan altijd open voor overleg om te kijken of we een passende behandeling kunnen bieden, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie
Als u op deze link klikt: https://www.vgct.nl/factsheets komt u terecht bij de factsheets van de VCGT waarin meer informatie wordt gegeven over verschillende klachten en problemen en de (cognitief gedragstherapeutische ) behandeling daarvan. Deze factsheets leggen kort en duidelijk uit de stoornis precies is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn.

Werkwijze

Intakeprocedure
Tijdens het eerste telefoongesprek bij uw aanmelding, worden kort de klachten en aanmeldingsredenen besproken en wordt nagegaan of onze praktijk de hulp verleent die aansluit op uw klachten en hulpvraag. Wanneer dit het geval is wordt een afspraak ingepland voor een intake waarin een meer uitgebreide kennismaking centraal staat.
Indien u door de huisarts of andere verwijzer naar ons bent verwezen, wordt u rechtstreeks uitgenodigd voor een intakegesprek.
In het intakegesprek maken wij nader kennis en staan we uitvoerig stil bij uw klachten. Ook inventariseren we hoe deze uw leven beïnvloeden en wat u er eventueel al aan gedaan heeft. Verder gaan we in op bijzonderheden uit uw levensloop en kijken we welke informatie verder nog relevant is.

Behandelplan
Na de intake maken we een intakeverslag en een behandelplan, dat in een volgende sessie met u wordt doorgenomen. Hierin staat de  diagnose van uw klachten en een voorstel voor behandeling.

Behandeling
Een therapiezitting duurt maximaal 45 minuten. Bij voorkeur wordt met een vaste afspraak in de week gewerkt.

Beroepsrichtlijnen
Psychologen en psychotherapeuten handelen volgens een beroepscode. Daarin is onder andere het beroepsgeheim beschreven, zodat er niets aan derden gerapporteerd mag worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Over behandelingen mag alleen binnen collegiaal overleg gesproken worden, met professionals die ook binnen deze ethische kaders werken.
Indien u daarmee instemt, krijgt uw huisarts na intake en afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft.

Mogelijkheid tot doorverwijzing
Het kan gebeuren dat na de intake, of verderop in de behandeling, duidelijk wordt dat u voor uw klachten beter geholpen kunt worden bij een andere zorgaanbieder. In dat geval zullen wij  u, uiteraard in overleg, doorverwijzen naar een andere hulpverlener of terugverwijzen naar uw huisarts.

Kosten en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk.
Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.  Uw behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van uw zorgpolis (vraag voorafgaande aan uw behandeling bij uw zorgverzekeraar waar u recht op heeft)
Zuivere restitutiepolis: U heeft recht op 100% vergoeding van de door u gemaakte kosten voor psychotherapie als u een zuivere restitutiepolis heeft. U heeft dan ook vrije zorg keuze. Let op: sommige verzekeraars verkopen wel een restitutiepolis maar vergoeden dan toch niet het gehele bedrag. Vraag dus of het een zuivere restitutiepolis betreft of niet. 
Natura Polis: Bij een naturapolis is de vergoeding gemiddeld 75%. Om bij de eindfactuur niet vervelend verrast te worden, is het advies per consult een door u te bepalen bedrag (bv. €30,-) op zij te zetten. 
Onverzekerde zorg: De kosten zijn € 100 per uur (gemiddeld 45 min. directe tijd en gemiddeld 15 min. indirecte tijd). Deze facturen dient u zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Zelfbetalers: Mensen die buiten een verwijzing van de huisarts om hulp zoeken bij deze praktijk betalen zelf de genoten psychologische hulp. De kosten hiervan zijn € 100 per uur (gemiddeld 45 min. directe tijd en gemiddeld 15 min. indirecte tijd). Deze facturen betaalt u zelf en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
No-show tarief: Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht indien men zich niet tenminste 24 uur tevoren heeft afgemeld middels telefoon of e-mailbericht. Deze kosten worden apart in rekening gebracht en bedragen € 85,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.
Betalingsvoorwaarden: Na afloop van het behandeltraject krijgt u een factuur van de behandelgesprekken toegestuurd en u dient zelf zorg te dragen voor betaling daarvan. U kunt zelf de factuur declareren bij uw ziektekosten verzekeraar.

Voor informatie over vergoedingen in de basis GGZ en specialistische GGZ verwijzen we naar onderstaande link.
www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz  

Tarieven BGGZ 2020

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 503,47
180002 Middel € 853,38
180003 Intensief € 1.383,65
180004 Chronisch € 1.330,98

Voor Tarieven SGGZ 2020 zie onderstaande link.
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/

Aanmelding en verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk.

U kunt zich bij onze praktijk aanmelden met een verwijzing voor basis-of  specialistische GGZ van een huisarts, medisch specialist of lokale toegang van de gemeente dan wel gezinscoach. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en samen met u wordt nagegaan of onze praktijk de hulp verleent die aansluit op uw hulpvraag. Indien nodig wordt in overleg met u en/of uw verwijzer gezocht naar een alternatief.

U kunt via e-mail of telefoon contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Indien wij telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u een bericht achterlaten en wordt u teruggebeld. In het telefoongesprek wordt een aantal gegevens van u gevraagd die nodig zijn bij de inschrijving, zoals uw burgerservice-nummer en uw verzekeringswijze. We zullen dan een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem bij dit eerste gesprek uw verzekeringspasje, een kopie van uw identiteitsbewijs en de verwijsbrief van uw huisarts mee. Indien u door de huisarts of een andere verwijzer naar ons bent verwezen en wij de verwijsbrief hebben ontvangen, wordt u door ons uitgenodigd voor een intakegesprek.

Supervisie en leertherapie

Ted Wolterink en Erik vd Heijden zijn beiden geregistreerd als supervisor en leertherapeut bij de VGCT  (vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie). Voor cognitief gedragstherapeuten in opleiding bestaat de mogelijkheid om supervisie of leertherapie te volgen. Tevens superviseren en begeleiden wij  N=1 studies die in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut worden geschreven. Wij geven ook supervisie of leertherapie aan GZ-psychologen in opleiding.

Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijk zowel op werkdagen als in de avonduren in overleg. Voorafgaand aan de eerste supervisieafspraak mailt de supervisant aan de supervisor:
– Welke (vgct) vooropleiding is gevolgd.
– In welk kader de supervisie wordt gevraagd.

Voorafgaand aan de start van de supervisie wordt een supervisiecontract opgesteld volgens het model van de VGCT . https://www.vgct.nl/stream/model-supervisiecontract.docx

Kosten
Het tarief van supervisie en leertherapie is gelijk, te weten : 90 euro per 45 minuten. Facturen worden aan het einde van iedere maand  verstuurd. Afspraken dienen 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij afzeggen tussen 48 uur en 24 uur worden 50% van de kosten in rekening gebracht. Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Voor meer informatie over supervisie en leertherapie kan telefonisch contact worden opgenomen met (een van) de supervisoren.

Privacy beleid

Psychologie & Psychotherapie Salland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74274449, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacy statement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevens bescherming (Avg).  

Toepassing 
Psychologie & Psychotherapie Salland verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën —- Personen: (potentiële) patiënten;
– Bezoekers van de website www.psychologie-psychotherapiesalland.nl
– Deelnemers aan bijeenkomsten van de praktijk
– Alle overige personen die met de praktijk contact opnemen of van wie de praktijk persoonsgegevens verwerkt

Verwerken van persoonsgegevens
Psychologie & Psychotherapie Salland verwerkt persoonsgegevens die: 
1. Een betrokkene zelf persoonlijk (in een face to face gesprek), telefonisch, of digitaal (e-mail of webformulier) heeft verstrekt, zoals contact gegevens of andere persoonsgegevens.
2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem van Psychologie & Psychotherapie Salland opgeslagen.

Doeleinden verwerking
Psychologie & Psychotherapie Salland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
-het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd. 

Rechtsgrond
Psychologie & Psychotherapie Salland verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden: 
-Toestemming van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
– uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
– een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
– een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Psychologie & Psychotherapie Salland kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologie & Psychotherapie Salland persoonsgegevens verwerken. Psychologie & Psychotherapie Salland sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

Persoonsgegevens delen met derden
Psychologie & Psychotherapie Salland deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologie & Psychotherapie Salland deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Bewaren van gegevens
Psychologie & Psychotherapie Salland vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd. 

Psychologie & Psychotherapie Salland hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.  medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

Wijzigingen privacystatement
Psychologie & Psychotherapie Salland kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Salland gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatment regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht  Psychologie & Psychotherapie Salland te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met (info@psychologie-psychotherapiesalland.nl ).
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologie & Psychotherapie Salland persoonsgegevens verwerkt, kunt u via bovenstaand mail adres contact opnemen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Als u in therapie gaat dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw behandelaar. Daaraan zijn rechten en plichten verbonden die staan beschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk met uw behandelaar bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging LVVP. Indien dit niet tot tevredenheid leidt kunt u de Klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Als BIG geregistreerd psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog vallen de behandelaren binnen onze praktijk onder het tuchtrecht waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Mocht u klachten hebben, dan kunt u terecht bij de LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Deze link verwijst direct naar het onderdeel klachtenbehandeling.

Waar mensen samenwerken kunnen er misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door één van de medewerkers, de rekening. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Samen oplossen.  Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg naar een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar de psycholoog. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij de LVVP.

Klachtenregeling LVVP. De LVVP schrijft voor: Als u klachten heeft over uw psycholoog of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psycholoog zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psycholoog op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de RVVP (Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij de LVVP kunt u de namen opvragen van de regionale bemiddelaars. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan -tegen de achtergrond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector van 1995- getoetst aan de gedragscode voor psychotherapeuten van de NVP. Ook bestaat er Tuchtrecht op grond van de Wet BIG. U kunt uw klacht daarom ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Contact

Psychologie & Psychotherapie Salland

Adres:
Malbergerweg 4
7433 RR Schalkhaar

Telefoon:
Ted Wolterink 06-39122381
Erik vd Heijden 06-39122382

Email:
Info@psychologie-psychotherapiesalland.nl