Privacy beleid

Psychologie & Psychotherapie Salland , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74274449, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevens bescherming (Avg).  

Toepassing 
Psychologie & Psychotherapie Salland verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën
– personen: (potentiële) patiënten;
– bezoekers van de website www.psychologie-psychotherapiesalland.nl
– deelnemers aan bijeenkomsten van de praktijk . 
– alle overige personen die met de praktijk contact opnemen of van wie de praktijk persoonsgegevens verwerkt. 

Verwerken van persoonsgegevens
Psychologie & Psychotherapie Salland verwerkt persoonsgegevens die: 
1. Een betrokkene zelf persoonlijk (in een face to face gesprek), telefonisch, of digitaal (e-mail of webformulier) heeft verstrekt, zoals contact gegevens of andere persoonsgegevens.
2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem van  Psychologie & Psychotherapie Salland opgeslagen.

Doeleinden verwerking
Psychologie & Psychotherapie Salland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
– het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd. 

Rechtsgrond
Psychologie & Psychotherapie Salland verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden: 
– toestemming van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
– uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
– een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
– een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Psychologie & Psychotherapie Salland kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologie & Psychotherapie Salland persoonsgegevens verwerken. Psychologie & Psychotherapie Salland sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

Persoonsgegevens delen met derden
Psychologie & Psychotherapie Salland deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologie & Psychotherapie Salland deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Bewaren van gegevens
Psychologie & Psychotherapie Salland vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd. 

Psychologie & Psychotherapie Salland hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.  medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

Wijzigingen privacystatement
Psychologie & Psychotherapie Salland kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Salland gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatment regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.